Publications

Book

 • Qi Zhang, Tao Gui, Xuanjing Huang. Introduction to Natural Language Processing, 2023. [PDF Version]

 • Qi Zhang, Tao Gui, Rui Zheng, Xuanjing Huang. Large Language Model: from Theory to Practice, 2024. [PDF Version]

 • 2024

 • Zhiheng Xi, Wenxiang Chen, Boyang Hong, Senjie Jin, Rui Zheng, Wei He, Yiwen Ding, Shichun Liu, Xin Guo, Junzhe Wang, Honglin Guo, Wei Shen, Xiaoran Fan, Yuhao Zhou, Shihan Dou, Xiao Wang, Xinbo Zhang, peng sun, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang. Training Large Language Models for Reasoning through Reverse Curriculum Reinforcement Learning, In Proceedings of the Forty-first International Conference on Machine Learning (ICML 2024), Vienna, Austria, Jul 21--27 2024.

 • Songyang Gao, Qiming Ge, Wei Shen, Shihan Dou, Junjie Ye, Xiao Wang, Rui Zheng, Yicheng Zou, Zhi Chen, Hang Yan, Qi Zhang, Dahua Lin. Linear Alignment: A Closed-form Solution for Aligning Human Preferences without Tuning and Feedback, In Proceedings of the Forty-first International Conference on Machine Learning (ICML 2024), Vienna, Austria, Jul 21--27 2024. [PDF]

 • Rui Zheng, Wei Shen, Yuan Hua, Wenbin Lai, Shihan Dou, Yuhao Zhou, Zhiheng Xi, Xiao Wang, Haoran Huang, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang. Improving Generalization of Alignment with Human Preferences through Group Invariant Learning, In Proceedings of the Twelfth International Conference on Learning Representations (ICLR 2024), Spotlight, Vienna, Austria, May 07–11, 2024.

 • Xianjun Yang, Xiao Wang, Qi Zhang, Linda Ruth Petzold, William Yang Wang, Xun Zhao, Dahua Lin . Shadow Alignment: The Ease of Subverting Safely-Aligned Language Models, In Proceedings of the Twelfth International Conference on Learning Representations Workshop on Secure and Trustworthy Large Language Models (SeT LLM @ ICLR 2024), Vienna, Austria, May 07–11, 2024.

 • Yue Zhang, Ming Zhang, Haipeng Yuan, Shichun Liu, Yongyao Shi, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang. LLMEval: A Preliminary Study on How to Evaluate Large Language Models, In Proceedings of the 38th Annual AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2024), Vancouver, CANADA, February 20–27, 2024. [PDF]

 • Siyin Wang, Jie Zhou, Qin Chen, Qi Zhang, Tao Gui and Xuanjing Huang. Domain Generalization via Causal Adjustment for Cross-Domain Sentiment Analysis, In Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024), Torino, Italia, 20-25 May, 2024.

 • Yuansen Zhang, Xiao Wang, Zhiheng Xi, Han Xia, Tao Gui, Qi Zhang and Xuanjing Huang. RoCoIns: Enhancing Robustness of Large Language Models through Code-Style Instructions, In Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024), Torino, Italia, 20-25 May, 2024.

 • Rui Zheng, Yuhao Zhou, Zhiheng Xi, Tao Gui, Qi Zhang and Xuanjing Huang. Subspace Defense: Discarding Adversarial Perturbations by Learning a Subspace for Clean Signals, In Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024), Torino, Italia, 20-25 May, 2024.

 • Kun Wu, Xinyi Mou, Lanqing Xue, Zhenzhe Ying, Weiqiang Wang, Qi Zhang, Xuanjing Huang and Zhongyu Wei. PASUM: A Pre-training Architecture for Social Media User Modeling based on Text Graph, In Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024), Torino, Italia, 20-25 May, 2024.

 • Yuhao Zhou, Wenxiang Chen, Rui Zheng, Zhiheng Xi, Tao Gui, Qi Zhang and Xuanjing Huang. ORTicket: Let One Robust BERT Ticket Transfer across Different Tasks, In Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024), Torino, Italia, 20-25 May, 2024.

 • 2023

 • Rui Zheng, Shihan Dou, Songyang Gao, Yuan Hua, Wei Shen, Binghai Wang, Yan Liu, Senjie Jin, Yuhao Zhou, Limao Xiong, Lu Chen, Zhiheng Xi, Nuo Xu, Wenbin Lai, Minghao Zhu, Haoran Huang, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang. Delve into PPO: Implementation Matters for Stable RLHF, In Proceedings of Instruction Workshop @ NeurIPS 2023, New Orleans, USA, December 10–16, 2023. [PDF] (Awarded "Best Paper")

 • Ruotian Ma, Xiaolei Wang, Xin Zhou, Qi Zhang, Xuanjing Huang. Towards Building More Robust NER datasets: An Empirical Study on NER Dataset Bias from a Dataset Difficulty View, In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2023), Singapore, December 6–10, 2023. [PDF]

 • Chong Zhang, Ya Guo, Yi Tu, Huan Chen, Jinyang Tang, Huijia Zhu, Qi Zhang, Tao Gui. Reading Order Matters: Information Extraction from Visually-rich Documents by Token Path Prediction, In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2023), Singapore, December 6–10, 2023. [PDF]

 • Jingcong Liang, Rong Ye, Meng Han, Qi Zhang, Ruofei Lai, Xinyu Zhang, Zhao Cao, Xuanjing Huang, Zhongyu Wei. Hi-ArG: Exploring the Integration of Hierarchical Argumentation Graphs in Language Pretraining, In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2023), Singapore, December 6–10, 2023. [PDF]

 • Jiayu Lin, Rong Ye, Meng Han, Qi Zhang, Ruofei Lai, Xinyu Zhang, Zhao Cao, Xuanjing Huang, Zhongyu Wei. Argue with Me Tersely: Towards Sentence-Level Counter-Argument Generation, In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2023), Singapore, December 6–10, 2023. [PDF]

 • Junjie Ye, Jie Zhou, Junfeng Tian, Rui Wang, Qi Zhang, Tao Gui, Xuanjing Huang. RethinkingTMSC: An Empirical Study for Target-Oriented Multimodal Sentiment Classification, In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2023), Singapore, December 6–10, 2023. [PDF]

 • Wei Shen, Rui Zheng, Wenyu Zhan, Jun Zhao, Shihan Dou, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang. Loose lips sink ships: Mitigating Length Bias in Reinforcement Learning from Human Feedback, In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2023), Singapore, December 6–10, 2023. [PDF]

 • Xin Zhou, Yi Lu, Ruotian Ma, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang. TextMixer: Mixing Multiple Inputs for Privacy-Preserving Inference, In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2023), Singapore, December 6–10, 2023. [PDF]

 • Wentao Zhou, Jun Zhao, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang. Inductive Relation Inference of Knowledge Graph Enhanced by Ontology Information, In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2023), Singapore, December 6–10, 2023. [PDF]

 • Haoyu Kuang, Jiarong Xu, Haozhe Zhang, Zuyu Zhao, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Zhongyu Wei. Unleashing the Power of Language Models in Text-Attributed Graph, In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2023), Singapore, December 6–10, 2023. [PDF]

 • Enyu Zhou, Rui Zheng, Zhiheng Xi, Songyang Gao, Xiaoran Fan, Zichu Fei, Jingting Ye, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang. RealBehavior: A Framework for Faithfully Characterizing Foundation Models’ Human-like Behavior Mechanisms, In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2023), Singapore, December 6–10, 2023. [PDF]

 • Xiao Wang, Tianze Chen, Qiming Ge, Han Xia, Rong Bao, Rui Zheng, Qi Zhang, Tao Gui, Xuanjing Huang. Orthogonal Subspace Learning for Language Model Continual Learning, In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2023), Singapore, December 6–10, 2023. [PDF]

 • Zhiheng Xi, Senjie Jin, Yuhao Zhou, Rui Zheng, Songyang Gao, Jia Liu, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang. Self-Polish: Enhance Reasoning in Large Language Models via Problem Refinement, In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2023), Singapore, December 6–10, 2023. [PDF]

 • Ningyu Xu, Qi Zhang, Jingting Ye, Menghan Zhang, Xuanjing Huang. Are Structural Concepts Universal in Transformer Language Models? Towards Interpretable Cross-Lingual Generalization, In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2023), Singapore, December 6–10, 2023. [PDF]

 • Ruoxue Ma, Jiarong Xu, Xinnong Zhang, Haozhe Zhang, Zuyu Zhao, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Zhongyu Wei. One-Model-Connects-All: A Unified Graph Pre-Training Model for Online Community Modeling, In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2023), Singapore, December 6–10, 2023. [PDF]

 • Rui Zheng, Shihan Dou, Songyang Gao, Wei Shen, Binghai Wang, Yan Liu, Senjie Jin, Qin Liu, Limao Xiong, Lu Chen, Zhiheng Xi, Yuhao Zhou, Nuo Xu, Wenbin Lai, Minghao Zhu, Rongxiang Weng, Wensen Cheng, Cheng Chang, Zhangyue Yin, Yuan Hua, Haoran Huang, Tianxiang Sun, Hang Yan, Tao Gui, Qi Zhang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang. Secrets of RLHF in Large Language Models Part I: PPO, arXiv, July 11, 2023. [PDF]

 • Binghai Wang, Rui Zheng, Lu Chen, Yan Liu, Shihan Dou, Caishuang Huang, Wei Shen, Senjie Jin, Enyu Zhou, Chenyu Shi, Songyang Gao, Nuo Xu, Yuhao Zhou, Xiaoran Fan, Zhiheng Xi, Jun Zhao, Xiao Wang, Tao Ji, Hang Yan, Lixing Shen, Zhan Chen, Tao Gui, Qi Zhang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang, Zuxuan Wu, Yu-Gang Jiang. SSecrets of RLHF in Large Language Models Part II: Reward Modeling, arXiv, Jan. 11, 2024. [PDF]

 • Yicheng Zou, Kaitao Song, Xu Tan, Zhongkai Fu, Qi Zhang, Dongsheng Li and Tao Gui . Towards Understanding Omission in Dialogue Summarization, In Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), Toronto, Canada, July 9-14, 2023. [PDF]

 • Ting Wu, Rui Zheng, Tao Gui, Qi Zhang and Xuanjing Huang. Modeling the Q-Diversity in a Min-max Play Game for Robust Optimization, In Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), Toronto, Canada, July 9-14, 2023. [PDF]

 • Zhiheng Xi, Rui Zheng, Yuansen Zhang, Xuanjing Huang, Zhongyu Wei, Minlong Peng, Mingming Sun, Qi Zhang and Tao Gui. Connectivity Patterns are Task Embeddings, In Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), Toronto, Canada, July 9-14, 2023. [PDF]

 • Ruotian Ma, Xuanting Chen, Lin Zhang, Xin Zhou, Junzhe Wang, Tao Gui, Qi Zhang, Xiang Gao, Yunwen Chen. Learning "O" Helps for Learning More: Handling the Unlabeled Entity Problem for Class-incremental NER, In Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), Toronto, Canada, July 9-14, 2023. [PDF]

 • Ruotian Ma, Lin Zhang, Xuanting Chen, Xin Zhou, Junzhe Wang, Tao Gui, Qi Zhang, Xiang Gao, Yunwen Chen. Coarse-to-fine Few-shot Learning for Named Entity Recognition, In Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), Toronto, Canada, July 9-14, 2023. [PDF]

 • Xin Zhou, Yi Lu, Ruotian Ma, Tao Gui, Yuran Wang, Yong Ding, Yibo Zhang, Qi Zhang, Xuanjing Huang. TextObfuscator: Making Pre-trained Language Model a Privacy Protector via Obfuscating Word Representations, In Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), Toronto, Canada, July 9-14, 2023. [PDF]

 • XiaoWang, Weikang Zhou, Qi Zhang, Jie Zhou, Songyang Gao, JunzheWang, Menghan Zhang, Xiang Gao, Yunwen Chen, Tao Gui. Farewell to Aimless Large-scale Pretraining: Influential Subset Selection for Language Model, In Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), Toronto, Canada, July 9-14, 2023. [PDF]

 • Jun Zhao, Wenyu Zhan, Xin Zhao, Qi Zhang, Tao Gui, Zhongyu Wei, Junzhe Wang, Minlong Peng, Mingming Sun. RE-Matching: A Fine-Grained Semantic Matching Method for Zero-Shot Relation Extraction, In Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), Toronto, Canada, July 9-14, 2023. [PDF]

 • Songyang Gao, Shihan Dou, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Jin Ma, Ying Shan. On the Universal Adversarial Perturbations for Efficient Data-free Adversarial Detection, In Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), Toronto, Canada, July 9-14, 2023. [PDF]

 • Jun Zhao, Yongxin Zhang, Qi Zhang, Tao Gui, Zhongyu Wei, Minlong Peng, Mingming Sun. Actively Supervised Clustering for Open Relation Extraction, In Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), Toronto, Canada, July 9-14, 2023. [PDF]

 • Jun Zhao, Xin Zhao, Wenyu Zhan, Qi Zhang, Tao Gui, Zhongyu Wei, Yunwen Chen, Xiang Gao, Xuanjing Huang. Open Set Relation Extraction via Unknown-Aware Training, In Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), Toronto, Canada, July 9-14, 2023. [PDF]

 • Rui Zheng, Zhiheng Xi, Qin Liu, Wenbin Lai, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Jin Ma, Ying Shan, Weifeng Ge. Characterizing the Impacts of Instances on Robustness, In Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), Toronto, Canada, July 9-14, 2023. [PDF]

 • Songyang Gao, Shihan Dou, Yan Liu, Xiao Wang, Qi Zhang, Zhongyu Wei, Jin Ma, Ying Shan. DSRM: Boost Textual Adversarial Training with Distribution Shift Risk Minimization, In Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), Toronto, Canada, July 9-14, 2023. [PDF]

 • Rui Zheng, Shihan Dou, Yuhao Zhou, Qin Liu, Tao Gui, Qi Zhang, ZhongyuWei, Xuanjing Huang, Menghan Zhang. Detecting Adversarial Samples through Sharpness of Loss Landscape, In Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), Toronto, Canada, July 9-14, 2023. [PDF]

 • Limao Xiong, Jie Zhou, Qunxi Zhu, XiaoWang, YuanbinWu, Qi Zhang, Tao Gui, Xuanjing Huang, Jin Ma, Ying Shan. A Confidence-based Partial Label Learning Model for Crowd-Annotated Named Entity Recognition, In Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), Toronto, Canada, July 9-14, 2023. [PDF]

 • Xiao Wang, Weikang Zhou, Can Zu, Han Xia, Tianze Chen, Yuansen Zhang, Rui Zheng, Junjie Ye, Qi Zhang, Tao Gui, Jihua Kang, Jingsheng Yang, Siyuan Li, Chunsai Du. InstructUIE: Multi-task Instruction Tuning for Unified Information Extraction, arXiv, April 17, 2023. [PDF]

 • Junjie Ye, Xuanting Chen, Nuo Xu, Can Zu, Zekai Shao, Shichun Liu, Yuhan Cui, Zeyang Zhou, Chao Gong, Yang Shen, Jie Zhou, Siming Chen, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang. A Comprehensive Capability Analysis of GPT-3 and GPT-3.5 Series Models, arXiv, March 18, 2023. [PDF]

 • Xuanting Chen, Junjie Ye, Can Zu, Nuo Xu, Rui Zheng, Minlong Peng, Jie Zhou, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang. How Robust is GPT-3.5 to Predecessors? A Comprehensive Study on Language Understanding Tasks, arXiv, March 1, 2023. [PDF]

 • Wei Chen, Zhiwei Li, Hongyi Fang, Qianyuan Yao, Cheng Zhong, Jianye Hao, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Jiajie Peng, Zhongyu Wei. A benchmark for automatic medical consultation system: frameworks, tasks and datasets, Bioinformatics, Volume 39, Issue 1, January 2023. [PDF]

 • 2022

 • Xin Zhou, Jinzhu Lu, Tao Gui, Ruotian Ma, Zichu Fei, Yuran Wang, Yong Ding, Yibo Zhang, Qi Zhang, Xuanjing Huang. TextFusion: Privacy-Preserving Pre-trained Model Inference via Token Fusion, In Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2022), Abu Dhabi, December 7–11, 2022. [PDF] [CODE]

 • Songyang Gao, Shihan Dou, Qi Zhang, Xuanjing Huang. Kernel-Whitening: Overcome Dataset Bias with Isotropic Sentence Embedding, In Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2022), Abu Dhabi, December 7–11, 2022. [PDF] [CODE]

 • Zichu Fei, Qi Zhang, Xin Zhou, Tao Gui, Xuanjing Huang. ProofInfer: Generating Proof via Iterative Hierarchical Inference, In Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2022), Abu Dhabi, December 7–11, 2022. [PDF] [CODE]

 • Zhiheng Xi, Rui Zheng, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang. Efficient Adversarial Training with Robust Early-Bird Tickets, In Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2022), Abu Dhabi, December 7–11, 2022. [PDF] [CODE]

 • Ningyu Xu, Tao Gui, Ruotian Ma, Qi Zhang, Jingting Ye, Menghan Zhang, Xuanjing Huang. Cross-Linguistic Syntactic Difference in Multilingual BERT: How Good is It and How Does It Affect Transfer?, In Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2022), Abu Dhabi, December 7–11, 2022. [PDF] [CODE]

 • Jun Zhao, Xin Zhao, Wenyu Zhan, Tao Gui, Qi Zhang, Liang Qiao, Zhanzhan Cheng, Shiliang Pu. Read Extensively, Focus Smartly: A Cross-document Semantic Enhancement Method for Visual Documents NER, In Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2022), Gyeongju, Republic of Korea, October 12-17, 2022. [PDF] [CODE]

 • Zichu Fei, Xin Zhou,Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang. LFKQG: A Controlled Generation Framework with Local Fine-tuning for Question Generation over Knowledge Bases, In Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2022), Gyeongju, Republic of Korea, October 12-17, 2022. [PDF] [CODE]

 • Rui Zheng, Rong Bao, Qin Liu, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Rui Xie, Wei Wu. PlugAT: A Plug and Play Module to Defend against Textual Adversarial Attack, In Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2022), Gyeongju, Republic of Korea, October 12-17, 2022. [PDF] [CODE]

 • Xin Zhou, Ruotian Ma, Yicheng Zou, Xuanting Chen, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Rui Xie, Wei Wu. Making Parameter-efficient Tuning More Efficient: A Unified Framework for Classification Tasks, In Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2022), Gyeongju, Republic of Korea, October 12-17, 2022. [PDF] [CODE]

 • Siyuan Wang, Zhongyu Wei, Zhihao Fan, Qi Zhang, Xuanjing Huang. Locate Then Ask: Interpretable Stepwise Reasoning for Multi-hop Question Answering, In Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2022), Gyeongju, Republic of Korea, October 12-17, 2022. [PDF]

 • Lei Chen, Guanying Li, Zhongyu Wei, Yang Yang, Baohua Zhou, Qi Zhang, Xuanjing Huang. A Progressive Framework for Role-Aware Rumor Resolution, In Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2022), Gyeongju, Republic of Korea, October 12-17, 2022. [PDF]

 • Shihan Dou, Rui Zheng, Ting Wu, Songyang Gao, Junjie Shan, Qi Zhang, Yueming Wu, Xuanjing Huang. Decorrelate Irrelevant, Purify Relevant: Overcome Textual Spurious Correlations from a Feature Perspective, In Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2022), Gyeongju, Republic of Korea, October 12-17, 2022. [PDF] [CODE]

 • Siyin Wang, Jie Zhou, Changzhi Sun, Junjie Ye, Tao Gui, Qi Zhang, and Xuanjing Huang. Causal Intervention Improves Implicit Sentiment Analysis, In Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2022), Gyeongju, Republic of Korea, October 12-17, 2022. [PDF] [CODE]

 • Jie Zhou, Qi Zhang, Qin Chen, Qi Zhang, Liang He, and Xuanjing Huang. A Multi-Format Transfer Learning Model for Event Argument Extraction via Variational Information Bottleneck, In Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2022), Gyeongju, Republic of Korea, October 12-17, 2022. [PDF] [CODE] COLING 2022 Outstanding Paper Award (top 15 out of 2253 submissions)

 • Ruotian Ma, Xin Zhou, Tao Gui, Yiding Tan, Linyang Li, Qi Zhang, Xuanjing Huang. Template-free Prompt Tuning for Few-shot NER, In Proceedings of the 2022 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL 2022), Seattle, Washington + Online, July 10-15, 2022. [PDF] [CODE]

 • Rui Zheng, Rong Bao, Yuhao Zhou, Di Liang, Sirui Wang, Wei Wu, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang. Robust Lottery Tickets for Pre-trained Language Models, In Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2022), Dublin, Ireland, May 22-27, 2022. [PDF] [CODE]

 • Yicheng Zou, Hongwei Liu, Tao Gui, Junzhe Wang, Qi Zhang, Meng Tang, Haixiang Li, Daniel Wang. Divide and Conquer: Text Semantic Matching with Disentangled Keywords and Intents, In Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2022), Dublin, Ireland, May 22-27, 2022. [PDF] [CODE]

 • Zichu Fei, Qi Zhang, Tao Gui, Di Liang, Sirui Wang, Wei Wu, Xuanjing Huang. CQG: A Simple and Effective Controlled Generation Framework for Multi-hop Question Generation, In Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2022), Dublin, Ireland, May 22-27, 2022. [PDF] [CODE]

 • Qin Liu, Rui Zheng, Bao Rong, Jingyi Liu, ZhiHua Liu, Zhanzhan Cheng, Liang Qiao, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang. Flooding-X: Improving BERT's Resistance to Adversarial Attacks via Loss-Restricted Fine-Tuning, In Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2022), Dublin, Ireland, May 22-27, 2022. [PDF] [CODE]

 • Xiao Wang, Shihan Dou, Limao Xiong, Yicheng Zou, Qi Zhang, Tao Gui, Liang Qiao, Zhanzhan Cheng, Xuanjing Huang. MINER: Improving Out-of-Vocabulary Named Entity Recognition from an Information Theoretic Perspective, In Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2022), Dublin, Ireland, May 22-27, 2022. [PDF] [CODE]

 • Qinzhuo Wu, Qi Zhang, and Xuanjing Huang. Automatic Math Word Problem Generation with Topic-Expression Co-attention Mechanism and Reinforcement Learning, IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2022. [PDF] [CODE]

 • 2021

 • Tao Gui, Xiao Wang, Qi Zhang, et al. . TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language Processing, In Proceedings of The Joint Conference of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL-IJCNLP 2021) Demo Track, August 2-4, 2021. [PDF] [PDF (Full Version) ] [CODE]

 • Tao Gui, Jiacheng Ye, Xiang Zhou, Xiaoqing Zheng and Qi Zhang. Uncertainty-Aware Sequence Labeling, IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2021. [PDF] [CODE]

 • Yicheng Zou, Zhihua Liu, Xingwu Hu and Qi Zhang. Thinking Clearly, Talking Fast: Concept-Guided Non-Autoregressive Generation for Open-Domain Dialogue Systems, In Proceedings of The 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2021), Nov. 7-11, 2021. [PDF] [CODE]

 • Yicheng Zou, Bolin Zhu, Xingwu Hu, Tao Gui and Qi Zhang. Low-Resource Dialogue Summarization with Domain-Agnostic Multi-Source Pretraining, In Proceedings of The 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2021), Nov. 7-11, 2021. [PDF] [CODE]

 • Zhiheng Yan, Chong Zhang, Jinlan Fu, Qi Zhang and Zhongyu Wei. A Partition Filter Network for Joint Entity and Relation Extraction, In Proceedings of The 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2021), Nov. 7-11, 2021. [PDF] [CODE]

 • Jun Zhao, Tao Gui, Qi Zhang and Yaqian Zhou. A Relation-Oriented Clustering Method for Open Relation Extraction, In Proceedings of The 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2021), Nov. 7-11, 2021. [PDF] [CODE]

 • Qinzhuo Wu, Qi Zhang and Zhongyu Wei. An Edge-Enhanced Hierarchical Graph-to-Tree Network for Math Word Problem Solving, In Proceedings of The 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2021), Nov. 7-11, 2021. [PDF] [CODE]

 • Zhengyan Li, Yicheng Zou, Chong Zhang, Qi Zhang and Zhongyu Wei. Learning Implicit Sentiment in Aspect-based Sentiment Analysis with Supervised Contrastive Pre-Training, In Proceedings of The 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2021), Nov. 7-11, 2021. [PDF] [CODE]

 • Jiacheng Ye, Ruijian Cai, Tao Gui and Qi Zhang. Heterogeneous Graph Neural Networks for Keyphrase Generation, In Proceedings of The 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2021), Nov. 7-11, 2021. [PDF] [CODE]

 • Yichao Luo, Yige Xu, Jiacheng Ye, Xipeng Qiu and Qi Zhang. Keyphrase Generation with Fine-Grained Evaluation-Guided Reinforcement Learning, In Proceedings of The 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2021), Nov. 7-11, 2021. [PDF] [CODE]

 • Zichu Fei, Qi Zhang and Yaqian Zhou. Iterative GNN-based Decoder for Question Generation, In Proceedings of The 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2021), Nov. 7-11, 2021. [PDF] [CODE]

 • Zongyi Li, Jianhan Xu, Jiehang Zeng, Linyang Li, Xiaoqing Zheng, Qi Zhang, Kai-Wei Chang and Cho-Jui Hsieh. Searching for an Effiective Defender: Benchmarking Defense against Adversarial Word Substitution, In Proceedings of The 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2021), Nov. 7-11, 2021. [PDF ] [CODE]

 • Jiacheng Ye, Tao Gui, Yichao Luo, Yige Xu, Qi Zhang. ONE2SET: Generating Diverse Keyphrases as a Set, In Proceedings of The Joint Conference of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL-IJCNLP 2021) , August 2-4, 2021. [PDF] [CODE]

 • QinzhuoWu, Qi Zhang, ZhongyuWei, Xuanjing Huang. Math Word Problem Solving with Explicit Numerical Values, In Proceedings of The Joint Conference of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL-IJCNLP 2021) , August 2-4, 2021. [PDF] [CODE]

 • Ruotian Ma, Tao Gui, Linyang Li, Qi Zhang, Xuanjing Huang and Yaqian Zhou. SENT: Sentence-level Distant Relation Extraction via Negative Training, In Proceedings of The Joint Conference of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL-IJCNLP 2021) , August 2-4, 2021. [PDF] [CODE]

 • Jinlan Fu, Liangjing Feng, Qi Zhang, Xuanjing Huang and Pengfei Liu. Larger-Context Tagging: When and Why Does It Work?, In Proceedings of 2021 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACl 2021) , August 2-4, 2021. [PDF] [DATA]

 • Lu Ji, Zhongyu Wei, Jing Li, Qi Zhang and Xuanjing Huang. Discrete Argument Representation Learning for Interactive Argument Pair Identification, In Proceedings of 2021 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACl 2021) , August 2-4, 2021. [PDF]

 • Yicheng Zou, Lujun Zhao, Yangyang Kang, Jun Lin, Minlong Peng, Zhuoren Jiang, Changlong Sun, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Xiaozhong Liu. Topic-Oriented Spoken Dialogue Summarization for Customer Service with Saliency-Aware Topic Modeling, In Proceedings of the Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-21) , February 2-9, 2021. [PDF] [CODE]

 • Yicheng Zou, Jun Lin, Lujun Zhao, Yangyang Kang, Zhuoren Jiang, Changlong Sun, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Xiaozhong Liu. Unsupervised Summarization for Chat Logs with Topic-Oriented Ranking and Context-Aware Auto-Encoders, In Proceedings of the Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-21) , February 2-9, 2021. [PDF] [CODE]

 • 2020

 • Lei Chen, Zhongyu Wei, Jing Li, Qi Zhang, Baohua Zhou, Xuanjing Huang. Modeling Evolution of Message Interaction for Rumor Resolution, In Proceedings of the 28th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2020), December 8-13, 2020.

 • Minlong Peng and Qi Zhang. Weighed Domain-Invariant Representation Learning for Cross-domain Sentiment Analysis, In Proceedings of the 28th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2020), December 8-13, 2020. [PDF]

 • Ruize Wang, Zhongyu Wei, Piji Li, Ying Cheng, Haijun Shan, Ji Zhang, Qi Zhang and Xuanjing Huang. Keep it Consistent: Topic-Aware Storytelling from an Image Stream via Iterative Multi-agent Communication, In Proceedings of the 28th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2020), December 8-13, 2020.

 • Qinzhuo Wu, Qi Zhang, Jinlan Fu, Xuanjing Huang. A Knowledge-Aware Sequence-to-Tree Network for Math Word Problem Solving, In Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2020), November 16-20, 2020. [PDF] [CODE]

 • Xiaoyu Xing, Zhijing Jin, Di Jin, Bingning Wang, Qi Zhang, and Xuanjing Huang. Tasty Burgers, Soggy Fries: Probing Aspect Robustness in Aspect-Based Sentiment Analysis, In Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2020), November 16-20, 2020. [PDF] [CODE]

 • Jinlan Fu, Pengfei Liu, Qi Zhang and Xuanjing Huang. RethinkCWS: Is Chinese Word Segmentation a Solved Task?, In Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2020), November 16-20, 2020. [PDF]

 • Siyuan Wang, Zhongyu Wei, Zhihao Fan, Zengfeng Huang, Weijian Sun, Qi Zhang and Xuanjing Huang. PathQG: Neural Question Generation from Facts, In Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2020), November 16-20, 2020. [PDF]

 • Tao Gui, Jiacheng Ye, Qi Zhang, Zhengyan Li, Zichu Fei, Yeyun Gong and Xuanjing Huang. Uncertainty-Aware Label Refinement for Sequence Labeling, In Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2020), November 16-20, 2020. [PDF] [CODE]

 • Minlong Peng, Ruotian Ma, Qi Zhang, Lujun Zhao, Mengxi Wei, Changlong Sun, Xuanjing Huang. Toward Recognizing More Entity Types in NER: An Efficient Implementation using Only Entity Lexicons, In Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2020), November 16-20, 2020. [PDF] [CODE]

 • Ruotian Ma, Minlong Peng, Qi Zhang, ZhongyuWei, Xuanjing Huang. Simplify the Usage of Lexicon in Chinese NER, In Proceedings of the 58th annual meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2020), July 5-10, 2020, Seattle, Washington, USA. [PDF] [CODE]

 • Tao Gui, Jiacheng Ye, Qi Zhang, Yaqian Zhou, Yeyun Gong, Xuanjing Huang. Leveraging Document-Level Label Consistency for Named Entity Recognition, In Proceedings of the 2020 International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2020), July 11–17, 2020, Yokohama, Kanagawa, Japan. [PDF] [CODE]

 • Jinlan Fu, Pengfei Liu, Qi Zhang. Rethinking Generalization of Neural Models: A Named Entity Recognition Case Study, In Proceedings of the Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2020), February 7–12, 2020, New York, USA [PDF]

 • Ruize Wang, Zhongyu Wei, Piji Li, Qi Zhang, Xuanjing Huang. Storytelling from an Image Stream Using Scene Graphs, In Proceedings of the Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2020), February 7–12, 2020, New York, USA [PDF]

 • Tao Gui, Lizhi Qing, Qi Zhang, Jiacheng Ye, HangYan, Zichu Fei, Xuanjing Huang. Constructing Multiple Tasks for Augmentation: Improving Neural Image Classification with K-Means Features, In Proceedings of the Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2020), February 7–12, 2020, New York, USA [PDF] [CODE]

 • Jinlan Fu, Yi Li, Qi Zhang, Qinzhuo Wu, Renfeng Ma, Xuanjing Huang, Yu-Gang Jiang. Recurrent Memory Reasoning Network for Expert Finding in Community Question Answering, In Proceedings of the 13th ACM International WSDM Conference (WSDM ’20), February 3–7, 2020, Houston, TX, USA [PDF]

 • 2019

 • Lujun Zhao, Xipeng Qiu, Qi Zhang, Xuanjing Huang. Sequence Labeling with Deep Gated Dual Path CNN, IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech and Language Processing(TASLP). PP. 2326-2335. 10.1109/TASLP.2019.2944563. [PDF]

 • Minlong Peng, Qiyuan Bian, Qi Zhang, Tao Gui, Jinlan Fu, Lanjun Zeng, and Xuanjing Huang. Model the Long-term Post History for Hashtag Recommendation, In Proceedings of the 8th CCF International Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing (NLPCC 2019), October 9–14, 2019, Dunhuang, China. ("Outstanding Paper Award") [PDF]

 • Di Liang, Fubao Zhang, Qi Zhang, Xuanjing Huang. Asynchronous Deep Interaction Network for Natural Language Inference, In Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP 2019), November 3–7, 2019, Hong Kong, China [PDF]

 • Tao Gui , Yicheng Zou, Qi Zhang, Minlong Peng, Jinlan Fu, ZhongyuWei, Xuanjing Huang. A Lexicon-Based Graph Neural Network for Chinese NER, In Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP 2019), November 3–7, 2019, Hong Kong, China [PDF]

 • Renfeng Ma, Xipeng Qiu, Qi Zhang, Xiangkun Hu, Yu-Gang Jiang, Xuanjing Huang. Co-attention Memory Network for Multimodal Microblog's Hashtag Recommendation, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE). PP. 1-1. 10.1109/TKDE.2019.2932406. [PDF]

 • Ruiyong Sun, Yijia Zhao, Qi Zhang, Keyu Ding, Shijin Wang, and Wei Cui. A Neural Semantic Parser for Math Problems Incorporating Multi-Sentence Information, ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing (TALLIP) 18, no. 4 (2019): 37. [PDF]

 • Minlong Peng, Xiaoyu Xing, Qi Zhang, Jinlan Fu, Xuanjing Huang, Distantly Supervised Named Entity Recognition using Positive-Unlabeled Learning, In Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2019), July 28 - August 2, 2019, Florence, Italy. [PDF]

 • Tao Gui, Ruotian Ma, Qi Zhang, Lujun Zhao, Yu-Gang Jiang, Xuanjing Huang, CNN-Based Chinese NER with Lexicon Rethinking, In Proceedings of the 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2019), August 10-16, 2019, Macao, China. [PDF] [CODE]

 • Minlong Peng, Qi Zhang, Xiaoyu Xing, Tao Gui, Jinlan Fu, Xuanjing Huang, Learning Task-Specific Representation for Novel Words in Sequence Labeling, In Proceedings of the 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2019), August 10-16, 2019, Macao, China. [PDF]

 • Tao Gui, Peng Liu, Qi Zhang, Liang Zhu, Minlong Peng, Yunhua Zhou and Xuanjing Huang, Mention Recommendation in Twitter with Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning, In Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2019), July 21-25, 2019 Paris, France. [PDF] [CODE]

 • Renfeng Ma, Qi Zhang, Xiangkun Hu, Xuanjing Huang and Yu-Gang Jiang, Hot Topic-Aware Retweet Prediction with Masked Self-attentive Model, In Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2019), July 21-25, 2019 Paris, France. [PDF] [CODE]

 • Di Liang, Fubao Zhang, Weidong Zhang, Qi Zhang, Jinlan Fu, Minlong Peng, Tao Gui and Xuanjing Huang, Adaptive Multi-Attention Network Incorporating Answer Information for Duplicate Question Detection, In Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2019), July 21-25, 2019 Paris, France. [PDF] [CODE]

 • Lujun Zhao, Kaisong Song, Changlong Sun, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Xiaozhong Liu, Review Response Generation in E-Commerce Platforms with External Product Information, In Proceedings of the Web Conference 2019 (WWW 2019), May 13-17, 2019, San Francisco, CA, USA. [PDF]

 • Tao Gui, Qi Zhang, Lujun Zhao, Yaosong Lin, Minlong Peng, Jingjing Gong, Xuanjing Huang, Long Short-Term Memory with Dynamic Skip Connections, In Proceedings of the Thirty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-19), January 27- February 1, 2019, Honolulu, Hawaii, USA. [PDF] [CODE]

 • Minlong Peng, Qi Zhang, Xiaoyu Xing, Tao Gui, Xuanjing Huang, Yu-Gang Jiang, Keyu Ding, Zhigang Chen, Trainable Undersampling for Class-Imbalance Learning, In Proceedings of the Thirty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-19), January 27- February 1, 2019, Honolulu, Hawaii, USA. [PDF] [CODE]

 • Tao Gui, Liang Zhu, Qi Zhang, Minlong Peng, Xu Zhou, Keyu Ding, Zhigang Chen, Cooperative Multimodal Approach to Depression Detection in Twitter, In Proceedings of the Thirty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-19), January 27- February 1, 2019, Honolulu, Hawaii, USA. [PDF] [CODE] [DATA]

 • 2018

 • Xiaoyu Liu, Shunda Pan, Qi Zhang, Yu-Gang Jiang and Xuanjing Huang, Generating Keyword Queries for Natural Language Queries to Alleviate Lexical Chasm Problem, In Proceedings of The 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2018), October 22-26, 2018, Turin, Italy. [PDF] [CODE]

 • Tao Gui, Qi Zhang, Jingjing Gong, Minlong Peng, Di Liang, Keyu Ding and Xuanjing Huang, Transferring from Formal Newswire Domain with Hypernet for Twitter POS Tagging, In Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2018), October 31–November 4, 2018, Brussels, Belgium. [PDF] [CODE]

 • Yicheng Zou, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang, A Lexicon-Based Supervised Attention Model for Neural Sentiment Analysis, In Proceedings of the 27th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2018), August 20-26, 2018, Santa Fe, New-Mexico, USA. [PDF] [CODE] (Awarded "Area Chair Favorites")

 • Lu Ji, Zhongyu Wei, Xiangkun Hu, Yang Liu, Qi Zhang, and Xuanjing Huang, Incorporating Argument-Level Interactions for Persuasion Comments Evaluation using Co-attention Model, In Proceedings of the The 27th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2018), August 20-26, 2018, Santa Fe, New-Mexico, USA. [PDF]

 • Minlong Peng, Qi Zhang, Yu-gang Jiang and Xuanjing Huang, Cross-Domain Sentiment Classification with Target Domain Specific Information, In Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL-2018), July 15-20, 2018, Melbourne, Australia. [PDF] [CODE]

 • Lujun Zhao, Qi Zhang, Peng Wang and Xiaoyu Liu, Neural Networks Incorporating Unlabeled and Partially-labeled Data for Cross-domain Chinese Word Segmentation, In Proceedings of the 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence and the 23rd European Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-ECAI-18), July 9-19, 2018, Stockholm, Sweden. [PDF] [CODE]

 • Renfeng Ma, Qi Zhang, Jiawen Wang, Lizhen Cui and Xuanjing Huang, Mention Recommendation for Multimodal Microblog with Cross-attention Memory Network, In Proceedings of the 41st International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR-2018), July 8-12, 2018, Ann Arbor Michigan, USA. [PDF] [CODE] [DATA]

 • Qi Zhang, Xiaoyu Liu, Jinlan Fu, Neural Networks Incorporating Dictionaries for Chinese Word Segmentation, In Proceedings of the Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-18), February 2–7, 2018, New Orleans, USA [PDF] [CODE] [DATA]

 • Qi Zhang, Jinlan Fu, Xiaoyu Liu, Xuanjing Huang, Adaptive Co-attention Network for Named Entity Recognition in Tweets, In Proceedings of the Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-18), February 2–7, 2018, New Orleans, USA [PDF] [CODE] [DATA]

 • 2017

 • YuanbinWu, Man Lan, Shiliang Sun, Qi Zhang, Xuanjing Huang, A Learning Error Analysis for Structured Prediction with Approximate Inference, In Proceedings of the Thirty-first Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2017), December 4-9, 2017, Long Beach, CA, USA. [PDF]

 • Tao Gui, Qi Zhang, Haoran Huang, Minlong Peng, Xuanjing Huang, Part-of-Speech Tagging for Twitter with Adversarial Neural Networks, In Proceedings of the 2017 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2017), September 7–11, 2017, Copenhagen, Denmark. [PDF] [CODE]

 • Haoran Huang, Qi Zhang, Jindou Wu, Xuanjing Huang, Predicting Which Topics You Will Join in the Future on Social Media, The 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2017), August 2-5, 2017, Kyoto, Japan [PDF]

 • Haoran Huang, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Mention Recommendation for Twitter with End-to-end Memory Network, The 26th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2017), August 19-25 2017, Melbourne, Australia. [PDF]

 • Qi Zhang, Jiawen Wang, Haoran Huang, Xuanjing Huang, Yeyun Gong, Hashtag Recommendation for Multimodal Microblog Using Co-Attention Network, The 26th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2017), August 19-25 2017, Melbourne, Australia. [PDF] [CODE] [DATA]

 • Yeyun Gong, Qi Zhang, Xiaoying Han, Xuanjing Huang, Phrase-based hashtag recommendation for microblog posts, SCIENCE CHINA Information Sciences, January 2017, Vol. 60, 012109:1-012109:13 [PDF]

 • Changzhi Sun, YuanbinWu, Man Lan, Shiliang Sun, Qi Zhang, Large-scale Opinion Relation Extraction with Distantly Supervised Neural Network, The 15th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL 2017), April 3-7, 2017,Valencia, Spain [PDF]

 • 2016

 • Haoran Huang, Qi Zhang, Yeyun Gong, Xuanjing Huang, Hashtag Recommendation Using End-To-End Memory Networks with Hierarchical Attention, In Proceedings of the 26th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2016), December 11-16, 2016, Osaka, Japan. [PDF] [DATA]

 • Jifan Chen, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Implicit Discourse Relation Detection via a Deep Architecture with Gated Relevance Network, In Proceedings of the 54th annual meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2016), August 7-12, 2016, Berlin, Germany. [PDF]

 • Jifan Chen, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Discourse Relations Detection via a Mixed Generative-Discriminative Framework, In Proceedings of the 30th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2016), Feb. 12-17, 2016, Phoenix, Arizona, USA. [PDF]

 • Yeyun Gong, Qi Zhang, Hashtag Recommendation using Attention-based Convolutional Neural Network, In Proceedings of the 25th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2016), July 9-15, 2016, New York City, USA. [PDF] [DATA]

 • Qi Zhang, Wang Yang, Jin Qian, Xuanjing Huang, A Mixed Generative-Discriminative Based Hashing Method, IEEE Transactions on Knowledge & Data Engineering (TKDE), vol.28, no. 4, pp. 845-857, April 2016 [PDF]

 • Yeyun Gong, Qi Zhang, Haoran huang, Jindou Wu, Xuanjing Huang, Retweet Prediction with Attention-based Deep Neural Network, In Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2016), October 24-28, 2016, Indianapolis, United States. [PDF]

 • Jifan Chen, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Incorporate Group Information to Enhance Network Embedding, In Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2016), October 24-28, 2016, Indianapolis, United States. [PDF]

 • Qi Zhang, Yang Wang, Yeyun Gong, Xuanjing Huang, Keyphrase Extraction Using Deep Recurrent Neural Networks on Twitter, In Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2016), November 15, 2016, Austin, Texas, USA. [PDF] [DATASET]

 • Qi Zhang, Jin Qian, Ya Guo, Yaqian Zhou, Xuanjing Huang, Generating Abbreviations for Chinese Named Entities Using Recurrent Neural Network with Dynamic Dictionary, In Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2016), November 15, 2016, Austin, Texas, USA. [PDF]

 • 2015

 • Qi Zhang, Yeyun Gong, Ya Guo, Xuanjing Huang, Retweet Behavior Prediction Using Hierarchical Dirichlet Process, In Proceedings of the 29th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2015), Jan 25-29, 2015, Austin, Texas, USA. [PDF]

 • Yeyun Gong, Qi Zhang, Xuyang Sun, Xuanjing Huang, Who will you "@"?, In Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2015), Oct 19-23, 2015, Melbourne, Australia. [PDF]

 • Yeyun Gong, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Hashtag Recommendation Using Dirichlet Process Mixture Models Incorporating Types of Hashtags, In Proceedings of the conference on Empirical Methods in Natural Language Processing 2015 (EMNLP 2015), Sep. 17-21, 2015, Lisboa, Portugal. [PDF]

 • Juan Xu, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Personalized Hashtag Suggestion for Microblogs, Social Media Processing Volume 568 of the series Communications in Computer and Information Science, pp 38-50. [PDF]

 • 2014

 • Qi Zhang, Yeyun Gong, Xuyang Sun, Xuanjing Huang, Xuanjing Huang, Time-aware Personalized Hashtag Recommendation on Social Media, In Proceedings of the 25th International Conference on Computational Linguistics (Coling 2014), Aug. 23-29, 2014, Dublin, Ireland. [PDF]

 • Yeyun Gong, Yaqian Zhou, Ya Guo, Qi Zhang, Xuanjing Huang, A Generative Model for Identifying Target Companies of Microblogs, In Proceedings of the 25th International Conference on Computational Linguistics (Coling 2014), Aug. 23-29, 2014, Dublin, Ireland. [PDF]

 • Longhui Zhang, Lei Li, Tao Li, Qi Zhang, PatentLine: Analyzing Technology Evolution on Multi-View Patent Graphs, In Proceedings of the 37th Annual SIGIR Conference (SIGIR 2014), July 6-11, 2014, Gold Coast, Queensland, Australia.

 • Qi Zhang, Jihua Kang, Jin Qian, Xuanjing Huang, Continuous Word Embeddings for Detecting Local Text Reuses at the Semantic Level, In Proceedings of the 37th Annual SIGIR Conference (SIGIR 2014), July 6-11, 2014, Gold Coast, Queensland, Australia. [PDF]

 • Qi Zhang, Huan Chan, Jihua Kang, and Xuanjing Huang, Chinese-English Mixed Text Normalization, In Proceedings of the 7th ACM WSDM Conference (WSDM 2014), February 24-28, 2014, New York City, USA. [PDF] ("Best Paper Nominated")

 • 2013

 • Qi Zhang, Jin Qian, Huan Chen, Jihua Kang and Xuanjing Huang, Discourse Level Explanatory Relation Extraction from Product Reviews Using First-order Logic, In Proceedings of Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing 2013 (EMNLP 2013), October 18-21, 2013, Seattle, USA. [PDF]

 • Zhuoye Ding, Xipeng Qiu, Qi Zhang and Xuanjing Huang, Learning Topical Translation Model for Microblog Hashtag Suggestion, In Proceedings of the 23rd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2013). August 3-9, 2013, Beijing, China. [PDF]

 • Qi Zhang, Jihua Kang, Yeyun Gong, Yaqian Zhou, Xuanjing Huang, Map Search via a Factor Graph Model, In Proceedings of the ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2013). Oct.27- Nov.1, 2013, San Francisco, CA, USA. [PDF]

 • Yaqian Zhou, Qi Zhang, Xuanjing Huang and Lide Wu, A Pattern-Based Selective Recrawling Approach for Object-Level Vertical Search, In Proceedings of the ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2013). Oct.27- Nov.1, 2013, San Francisco, CA, USA.

 • Juan Xu, Qi Zhang and Xuanjing Huang, Understanding the Semantic Intent of Natural Language Query, In Proceedings of the 6th International Joint Conference on Natural Language Processing (IJCNLP 2013). Oct. 14-18, 2013, Nagoya, Japan.

 • Huan Chen, Qi Zhang, Jin Qian and Xuanjing Huang, Chinese Named Entity Abbreviation Generation Using First-Order Logic, In Proceedings of the 6th International Joint Conference on Natural Language Processing (IJCNLP 2013). Oct. 14-18, 2013, Nagoya, Japan. [Data]

 • Zhuoye Ding, Yeyun Gong, Yaqian Zhou, Qi Zhang and Xuanjing Huang, Detecting Spammers in Community Question Answering, In Proceedings of the 6th International Joint Conference on Natural Language Processing (IJCNLP 2013). Oct. 14-18, 2013, Nagoya, Japan.

 • 2012

 • Qi Zhang, Yan Wu, Xuanjing Huang, Learning Hash Codes for Efficient Content Reuse Detection, In Proceedings of the 35th Annual SIGIR Conference (SIGIR 2012), August 12-16,2012, Portland, Oregon, USA. [PDF]

 • Qi Zhang, Yan Wu, Xuanjing Huang, Selecting Expansion Terms as a Set via Integer Linear Programming , In Proceedings of the 21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2012), October 29 to November 2, 2012, Maui, USA. [PDF]

 • Zhuoye Ding, Qi Zhang and Xuanjing Huang, Automatic Hashtag Recommendation for Microblogs using Topic-specific Translation Model, In Proceedings of the 24th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2012), Dec 8-15 2012, Mumbai, India. [PDF]

 • 2011

 • Yuanbin Wu, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Lide Wu, Structural Opinion Mining for Graph-based Sentiment Representation, In Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2011), Edinburgh, UK, July 2011. [PDF] [data]

 • Yan Wu, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Efficient Near-Duplicate Detection for Q&A Forum, in Prceedings of the 5th International Joint Conference on Natural Language Processing (IJCNLP-2011), November 8-13, 2011, Chiang Mai, Thailand. [PDF]

 • Zhuoye Ding, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Keyphrase Extraction from Online News Using Binary Integer Programming, in Prceedings of the 5th International Joint Conference on Natural Language Processing (IJCNLP-2011), November 8-13, 2011, Chiang Mai, Thailand. [PDF] [data]

 • Zhuoye Ding, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Learning to Extract Coherent Keyphrases from Online News , in Prceedings of the 7th Asian Information Retrieval Societies Conference (AIRS 2011), Dec. 18-20, 2011,Dubai, United Arab Emirates.

 • Qi Zhang, Yuanbin Wu, Yan Wu, Xuanjing Huang, Opinion Mining with Sentiment Graph, in Prceedings of the 2011 IEEE / WIC / ACM International Conferences on WEB INTELLIGENCE and INTELLIGENT AGENT TECHNOLOGY, August 2011, Lyon, France. [PDF]

 • 2010

 • Yaqian Zhou, Mengjing Jiang, Qi Zhang, Xuanjing Huang,Lide Wu, Selective Recrawling for Object-Level Vertical Search, in Proc. of the 19th International World Wide Web Conference (WWW 2010), Raleigh, USA. [PDF]

 • Qi Zhang, Yue Zhang, Haomin Yu, Xuanjing Huang, Efficient Partial-Duplicate Detection Based on Sequence Matching , in Proc. of the 33rd Annual ACM SIGIR Conference (SIGIR 2010), Geneva, Switzerland. [PDF]

 • Xian Qian, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Lide Wu, 2D Trie for Fast Parsing , in Proc. of the 23rd International Conference on Computational Linguistics (COLING 2010), Beijing, P.R.China. [PDF]

 • Xian Qian, Qi Zhang, Yaqian Zhou, Xuanjing Huang, Lide Wu, Joint Training and Decoding Using Virtual Nodes for Cascaded Segmentation and Tagging Tasks, in Proc. of EMNLP 2010, Massachusetts, USA. [PDF]

 • Yuanbin Wu, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Lide Wu, Pseudo-Relevance Feedback Based on mRMR Criteria, in Proc. of AIRS 2010, Tapei, Taiwan.

 • Bingqing Wang,Yaqian Zhou, Xipengqiu, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Bagging to Find Better Expansion Words, in Proc. of NLPKE 2010, Beijing.

 • Before 2009

 • Yuanbin Wu, Qi Zhang, Xuangjing Huang and Lide Wu, Phrase Dependency Parsing For Opinion Mining, in Proc. of the Empirical Methods in Natural Language Processing 2009(EMNLP 2009), Singapore. [PDF] [data]

 • Qi Zhang, Yang Shi, Xuanjing Huang, Lide Wu, Template-independent Wrapper for Web Forums, in Proc. of the 32nd Annual ACM SIGIR Conference (SIGIR 2009), Boston, USA. [PDF]

 • Qi Zhang, Yuanbin Wu, Tao Li, Mitsunori Ogihara, Joseph Johnson, Xuanjing Huang, Mining Product Reviews Based on Shallow Dependency Parsing, in Proc. of the 32nd Annual ACM SIGIR Conference (SIGIR 2009), Boston, USA. [PDF]

 • Xian Qian, Xiaoqian Jiang,  Qi Zhang, Xuanjing Huang, Lide Wu, Sparse Higher Order Conditional Random Fields for improved sequence labeling, in Proc. of the 26th International Conference on Machine Learning (ICML 2009), Montreal, Canada. [PDF]

 • Juyang Weng, Qi Zhang, Mingmin Chi and Xiangyang Xue, Complex Text Processing by the Temporal Context Machines. in Proc. of the 8th International Conference on Development and Learning(ICDL 2009), Shanghai, P.R.China.

 • Qi Zhang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang, Lide Wu, Domain Adaptation for Conditional Random Fields, AIRS 2008.

 • Qi Zhang, Yaqian Zhou, Xuanjing Huang, Lide Wu , Graph Mutual Reinforcement based Bootstrapping, AIRS 2008.

 • Qi Zhang, Fuliang Weng and Zhe Feng, A Progressive Feature Selection Algorithm for Ultra Large Feature Spaces, in Proc. of COLING ACL, 2006 [PDF]

 • Fuliang Weng, Sebastian Varges, Badri Raghunathan, Florin Ratiu, Heather Pon-Barry, Brian Lathrop, Qi Zhang, Harry Bratt, Tobias Scheideck, Kui Xu, Matthew Purver, Rohit Mishra, Annie Lien, Madhuri Raya, Stanley Peters Yao Meng, Jeff Russell, Lawrence Cavedon, Elisabeth Shriberg, Hauke Schmidt, Ramon Prieto. (2006). CHAT: A Conversational Helper for Automotive Tasks. Submitted to ICSLP-2006. [PDF]

 • Qi Zhang, X.J. Huang, Lide Wu, A New Method for Calculting Similarity between sentences and Application on Automatic Text Summarization, Journal of Chinese Information Processing, Vol. 19 No. 2, 2005,19(2). pp 93-99.

 • Qi Zhang, Fuliang Weng, Exploring Features for Identifying Edited Regions in Disfluent Sentences, in Proc. of IWPT , 2005 [PDF]